BLOG Subsidie impactvolle zorgtransformaties

Hoe kom je tot de juiste projectaanpak en aanvraag en hoe organiseer je de verantwoording.

Leren van het verleden
Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is er ook een nieuw transitiebudget. Vanaf 2023 is er in totaal € 2,8 miljard te verdelen onder zorgaanbieders. Dit budget geeft vele mogelijkheden, maar een project aanvragen en verantwoorden is complex. Bij de eerdere akkoorden bleef veel transitiegeld liggen. De vraag is daarom: Hoe schrijf je als samenwerkende zorgorganisaties in een regio een haalbare en goed te verantwoorden aanvraag?

Doel van de IZA transformatiemiddelen
In de zorg staan we voor een enorme maatschappelijke opgave, zoals beschreven in het IZA en in het kader Passende zorg. In het IZA zijn afspraken gemaakt over ombuiging van de groei, voor het borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid van zorg inclusief het behouden en ontzorgen vanzorgprofessionals.

Transformatiemiddelen uit IZA hebben als doel om de zorgtransformatie naar efficiënte, passende zorg te faciliteren. De projecten die in beeld komen worden opgestart door verschillende zorgorganisaties (ziekenhuis, huisartsen, VVT, welzijnsorganisaties) in één regio, waarbij de definitie van ‘regio’ nog vrij te kiezen is. De thema’s die deze projecten kunnen raken zijn:

 • Preventie: projecten gericht op gezondheid.
 • Samenwerking: projecten die zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.
 • Samenwerking: doelmatiger gebruik van zorgpersoneel door efficiënter inzet in de keten.
 • Digitaliseren van zorg ten behoeve van toegankelijkheid.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol project is dat het project leidt tot een impactvolle transformatie. Hiermee wordt bedoeld dat de transformatie een substantiële positieve impact heeft op passende zorg en daarmee op de toegankelijkheid (beschikbaarheid) en/of kwaliteit van de zorg op lange termijn. Een transformatie kan ook een totaalafspraak betreffen over een pakket van verschillende kleinere initiatieven en zorginnovaties. Bij kleinere initiatieven geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot opschaalbaarheid.

Aanvraagprocedure
Hoe het aanvraagproces er uitziet is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar wel is helder dat de aanvraag en toekenning via de zorginkoop van verzekeraars loopt. Hierbij zijn de twee formats voor in te dienen plannen komen. Het beoordelingsproces wordt in vier stappen uitgevoerd:

Stap 1: Snelle Toets
Stap 2: Samen uitwerken Transformatieplan
Stap 3: Beoordeling Transformatieplan
Stap 4: Implementatie inclusief monitoring

De eerste stap in het beoordelingsproces is met een snelle toets bepalen of er sprake is van een impactvolle transformatie die succesvol kan zijn, voordat wordt gestart met het opstellen van het transformatieplan (stap 2). Bij een positieve uitkomst van stap 1 gaan partijen ervan uit dat stap 2 en 3 met goed gevolg zullen worden gezet; dit betekent dat zij gelijkgericht (contract)afspraken zullen maken gericht op het faciliteren van de transitie en dat het plan in aanmerking komt voor de inzet van transformatiemiddelen.

Voorwaarden transformatieplan
Een goed transformatieplan is eenvoudig, uitvoerbaar en ambitieus. De volgende voorwaarden zijn daarbij relevant:

 • Maak het plan concreet, meetbaar en toetsbaar; zorg voor een aanvraag die in de verantwoording goed te monitoren is via milestones.
 • Voeg aan het plan een maatschappelijke business case toe, waarin de beoogde doelen gekwantificeerd worden.
 • Voeg aan het plan een impactanalyse toe waaruit de effecten op cliënten of patiënten en zorgaanbieders in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg blijkt.
 • Zorg voor executiekracht; zorg voor een projectleider die gedurende meerdere jaren het project trekt, begeleidt en monitort.

Verantwoording van het project
Na positieve beoordeling van een aanvraag gaan alle betrokken partijen aan de slag met de implementatie. De voortgang hiervan wordt door de betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars gemonitord. Het doel van het monitoren van de implementatie van de individuele transformatieplannen is om te kijken of de gemaakte afspraken worden behaald. Dit om te zien of transformatiemiddelen gekoppeld aan bepaalde mijlpalen moeten worden uitbetaald en om bij te sturen en aanvullende afspraken te maken waar nodig.
De verantwoording betreft dus naast de kosten van inspanning, ook inhoudelijk een weergave van de actuele resultaten. Derhalve is het belangrijk om de aanvraag eenvoudig, meetbaar en toetsbaar te houden.

Team M helpt met aanvraag, verantwoording en begeleiding van de uiteindelijke Audit
Team M is gespecialiseerd in de verantwoording van kosten en baten voor de Nederlandse zorgmarkt. Dit betreft reguliere zorginkomsten vanuit de ZVW, WLZ en WMO, alsmede zorgsubsidies (bijvoorbeeld SET, SOW, SWZ). Onze klantenkring omvat ruim 200 zorgorganisaties in de VVT, GHZ en ziekenhuizen. Team M helpt u bij:

 1. het opstellen van SMART aanvraag IZA Transformatieplan.
 2. De verantwoording van de kosten en uren middels het online platform ZIS Monitor.
 3. Het monitoren op uitnutting van aangevraagde gelden.
 4. Monitoren op het halen van de inhoudelijke milestones.
 5. Het begeleiden we ook de finale Audit met de accountant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: b.meeuwis@teamm.nl

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan. Meer info

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord