Processen

inzichteenvoudsnelheid

Wij noemen ons procesrekenaars, maar wat houdt dat in?
In ieder geval dat het analyseren en het verbeteren van bedrijfsprocessen ons werkterrein is. Onze aanpak daarbij is het modelleren van processen en het kwantificeren van input en output. Meten is weten is een cliché, maar wel eentje die wij volledig onderschrijven!

WEBINAR
AO/IC monitoring vs. continuous auditing proces
Datum: 19 mei 2022, 15.00 - 16.00 uur

Meld je nu aan!

Applicaties

Scenarioplanner

Met applicatie Scenarioplanner maakt een organisatie exploitatieprognoses. De begroting, activa en financiering vormen de basis. Toekomstige projecten en veranderingen zijn de...

Uurwerk

De bekostiging van de zorg is erg volatiel geworden, of het nu gaat om ZVW, WMO of de WLZ inkomsten. Elke periode kan de te realiseren productie per afdeling sterk afwijken van...

Formatiemonitor

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een zorginstelling heeft TeamM de nieuwe applicatie Formatiemonitor ontwikkeld. De vraag was: Hoe kunnen we snel en actueel monitoren...

MFact

Naar aanleiding van een specifieke vraag van een instellingsapotheek heeft TeamM de nieuwe applicatie MFact ontwikkeld. De vraag was: Hoe kunnen we verschillende deelfacturen uit...

Uurwerk Portaal

UURWERK Portaal is het medewerker portaal van UURWERK. Binnen UURWERK Portaal kunnen medewerkers hun dienstroosterplanning inzien, diensten ruilen, inschrijven op openstaande...

ZIS monitor

ZIS monitor© is een platform waarop zorgorganisaties geautomatiseerd aanvragen kunnen maken en bijhouden voor de subsidieregeling SET. Deze aanvragen worden identiek opgebouwd en...

ZorgZaak

Zorgzaak© is dé applicatie waarmee een zorgorganisatie haar zorgproductie kan voorspellen, contracteren, monitoren en auditeren. Deze applicatie combineert planning & control en...

Scenarioplanner©

Toepassing Scenarioplanner

Werking Scenarioplanner

Resultaten Scenarioplanner

Uitleg Scenarioplanner

Uurwerk©

Formatiemonitor©

MFact©

Uurwerk Portaal

ZIS monitor

ZorgZaak

Zorgzaak Modules

Auditwerkplaats

Formatiemonitor

Contractportefeuille

Inkoopplanner

Productiemonitor

Laatste nieuws

aug 13, 2022

Surplus & Zorggroep Manna gaan aan de slag met ZorgZaak Auditwerkplaats & Formatiemonitor

Zowel Surplus als Zorggroep Manna gaan werken met ZorgZaak ter optimalisatie van hun AO/IC proces en optimalisatie van hun capaciteitsplanning. Surplus is een grote V & V aanbieder in West Brabant. Manna is een middelgrote aanbieder in Twente. De verwachting is dat in mei 2022 beide zorgorganisaties live zijn met ZorgZaak.

aug 2, 2022

ZorgZaak Auditwerkplaats & Formatiemonitor nu in gebruik bij De Zorg van Toen

De Zorg van Toen is een sterk groeiende zorgorganisatie voor WLZ en ZVW zorg. Zij monitoren hun bedrijfsvoering en basisadministratie met hulp van ZorgZaak Auditwerkplaats. Zowel de basisregistratie en productieregistratie uit Nedap ONS als de combinatie van productieregistratie met salarisadministratie en boekhouding worden op dagelijkse basis gemonitord. Daarnaast wordt met ZorgZaak Formatiemonitor de optimale formatie op basis van de actuele zorgvraag vergeleken met de werkelijke formatie. 

aug 11, 2020

Ontwikkeling van ZorgZaak Auditwerkplaats in samenwerking met Coney Accountants

Zorgzaak is dé applicatie waarmee een zorgorganisatie haar zorgproductie kan voorspellen, contracteren, monitoren en auditeren. Deze applicatie combineert planning & control en auditfuncties die veelvuldig gebruikt worden door de accountant, manager bedrijfsvoering, de controller en de zorgadministratie  binnen de zorgorganisatie. Hierbij analyseert ZorgZaak de realisatiedata uit het ECD van de klant en combineert deze met Auditfiles vanuit de HR-applicatie en de boekhoudapplicatie.

 

Kern van Zorgzaak is de Auditwerkplaats.De Auditwerkplaat is een module voor het geautomatiseerd uitvoeren van accountantstoetsen op realisatiedata. Doel is enerzijds om intern om fouten in registraties en declaraties te achterhalen, deze fouten te distribueren en deze door de juiste medewerkers te laten herstellen. Anderzijds worden door ZorgZaak Auditwerkplaats de toetsen en aansluitingen ondersteund die accountants maken ten behoeve van de controle op de productie (WLZ, WMO en ZVW) en de jaarrekening. 

 

Samenwerking met Coney Accountants

Anders dan de traditionele accountants zijn de accountants van Coney gespecialiseerd in de controle van de jaarrekening , het ondersteunen van zorgorganisaties met iAccountancy en helpen ondernemingen met business analytics en continuous monitoring vraagstukken. Coney is dé logische partner, die samen met Team M alle geautomatiseerde checks en aansluitingen definieert en controleert. 

 

Status ontwikkeling ZorgZaak

Op dit moment is ZorgZaak versie 1.0 gereed en wordt nu gevalideerd door Coney en een zorgorganisatie. In december wordt ook de cetificering ISAE 3402 afgerond. Vanaf december kunnen we ZorgZaak ook live aan u demonstreren.

 

Meer informatie ?

Wilt u meer weten over ZorgZaak, of wilt u op de hoogte blijven van de stand van zaken in ontwikkeling ?, mail ons: b.meeuwis@teamm.nl

 

 

Diensten

Data analyse

Onze ervaring is dat iedere organisatie een schat aan data bezit. Administraties op het gebied van productie, financiën en personeel worden dagelijks bijgehouden door eigen professionals. Iedere administratie dient een specifiek doel, maar juist het combineren van data uit alle administraties leidt tot verrassende inzichten. Big Data analyse op microniveau!

 

Beschikbaarheid - Welke data zijn beschikbaar? In welke vorm worden ze aangeboden? Welke datastructuur in termen van tabellen, velden en records is aangebracht? Vragen die in de eerste stap van data analyse belangrijk zijn: Zonder input geen output.

 

Betrouwbaarheid - Wat is de waarde van de data? Hoe actueel en betrouwbaar zijn ze? Worden ze regelmatig ververst als dat nodig is? Uit welke bron komen ze? Het heeft geen zin te modelleren en te analyseren met data die niet betrouwbaar zijn.

 

Bruikbaarheid - Welke data zijn relevant voor het doel? welke zeker niet? wat gebeurt er met data in de analysefase? zijn daar alle beschikbare data voor nodig? Gebruik en analyseer alleen die data die echt nodig zijn, de rest geeft alleen maar ruis en overbodige informatie.

 

Bewerkbaarheid - Zijn de data numeriek, tekstueel of beiden? Met de eerste kan gerekend worden met de andere zeer beperkt!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Proces analyse

Intrinsieke interesse in bedrijfsprocessen is altijd ons startpunt. Iedere industrie en iedere organisatie is uniek en heeft vele en specifieke kenmerken. Wil je een bedrijfsproces optimaliseren dan is het noodzakelijk om je eerst tot in detail in deze kenmerken te verdiepen. Altijd de diepte in gaan, daar onderscheiden we ons in!

 

Door processen in een bedrijf te herkennen en deze te beschrijven worden ook complexe processen begrijpelijk. Vereenvoudiging leidt daarbij tot meer inzicht. Zo wordt ook duidelijk waar voor optimalisatie mogelijkheden liggen. Optimaliseren op basis van herkenbare processen werkt!

 

Beschrijven - omvangrijke rapportages met een overvloed aan moeilijk begrijpbaar jargon is niet onze stijl. Liever beschrijven we processen in klare taal met een minimaal aantal woorden. Daarnaast kunnen processen vaak veel beter visueel duidelijk gemaakt worden. 

 

Analyseren - Oorzaak-gevolg conclusies worden vaak te makkelijk getrokken. Bij het analyseren van processen zijn we voorzichtig en laten alleen zien wat aantoonbaar op basis van feiten zo is.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Modelleren

Onze kwantitatieve aanpak van opdrachten vraagt om specifieke rekenmodellen. Wij maken bij ons werk uitsluitend gebruik van rekenmodellen die we zelf ontwikkelen. Deze applicaties zijn bij voorkeur SAAS oplossingen die zowel door ons als door onze klanten eenvoudig vanaf iedere locatie gebruik kunnen worden.

 

Stap 1 - Het maken van een rekenmodel gaat in stappen. Het begint met het formuleren van een doel. Wat wordt de output, wat is aan data beschikbaar voor input en welke algoritmes gaan we onwikkelen? In deze fase wordt een rekenmodel als concept in PowerPoint vormgegeven. Dat concept kan soms al heel gedetailleerd zijn met mogelijke interfases en dashboards die gemaakt gaan worden.

 

Stap 2 - In de volgende stap wordt het concept uitgewerk in een werkend rekenmodel in Excel. Hier kunnen ook daadwerkelijk data worden ingevoerd. Bewerkingen kunnen worden uitgevoerd en selecties kunnen worden gemaakt. De resultaten worden getoond in tabellen, grafieken, indicatoren etcetera. Het Excel rekenmodel is op zich een af product.

 

Stap 3  - Indien gewenst kan het rekenmodel in stap 3 verder ontwikkeld worden in Apex Oracle. De voordelen van een robuust rekenmodel dat niet hoeft te worden geinstalleerd en overal toegankelijk is moeten dan wel opwegen tegen de hogere kosten om dit te realiseren.

 

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Businesscase

Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project." - bron: wikipedia

 

Kosten - Kosten zijn niet alleen directe uitgaven maar ook afschrijvingen op investeringen en rentekosten van financiering. In veel businesscase worden deze verschillende kostensoorten nogal eens door elkaar gehaald of allemaal op een hoop kosten gegooit. Gewenste terugverdientijd van een project, daarop aangepaste afschrijvingstermijnen en toegepaste financiering zijn belangrijke variabelen bij het bepalen van de kosten.

 

Baten - Periodieke baten, onregelmatige baten en eenmalige baten moeten allemaal bepaald worden voor de beoordelingsperiode van het project. In de zorg worden baten veelal bepaald door PXQ berekening op basis van afgesproken volumes en tarieven. Ook dit kan gemodelleerd worden zodat baten snel en betrouwbaar worden berekend.

 

Risico's - In veel businesscases wordt uitgegaan van slechts een toekomstscenario. Beter is om verschillende scenario's door te rekenen en de verwachting op realsiatie per scenario in een weging mee te nemen. Zo wordt snel duidelijk wat het risicoprofiel is. Als het meest negatieve scenario nog steeds tot een positief resultataat leidt is het risico minimaal.

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Businesscase - Zorg op afstand

Een actueel thema bij zorginstellingen, zowel in de cure als de care,  is ‘zorg op afstand’. Daaronder verstaat men het vervangen van fysieke zorgactiviteiten door letterlijk zorg op afstand.  Concrete voorbeelden zijn beeldcommunicatie en telemonitoring.

 

Om zorg op afstand mogelijk te maken is de inzet van techniek nodig. Het doel van de invoer van zorg op afstand is het primaire zorgproces efficiënter en effectiever te maken. Naast deze voornamelijk financiële doelstelling verwacht men ook een kwalitatieve toegevoegde waarde voor patiënten en cliënten door meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid te creëren. In de business cases die TeamM maakt op het terrein van zorg op afstand worden vier mogelijke voordelen onderscheiden:

 

  • efficiency (het kost minder indirecte tijd)
  • effectiviteit (de zorgactiviteit verloopt sneller)
  • substitutie (zorgtaken worden vervuld door informele zorg)
  • onplanbare zorg (bij noodoproepen is door beeldcontact betere triage mogelijk)

 

De sleutel tot het realiseren van een positieve businesscase is het gericht inzetten van techniek. Met andere woorden: het aansluiten van cliënten moet gevolgd worden door een aanpassing van de manier waarop de zorg wordt verleend. Voorkomen moet worden dat de technische hulpmiddelen enkel toevoegingen zijn die geld kosten. Er dienen dan ook delen van het oorspronkelijke zorgproces gesubstitueerd te worden.

 

Beeldzorg - Bij de inzet van beeldcommunicatie in de zorg wordt het fysieke contact tussen patiënt/cliënt en professionele zorgverlener  vervangen door beeldcontact op afstand. De besparing die dat oplevert is in ieder geval de reistijd en reiskosten van de zorgverlener. Daarnaast duurt een gemiddeld beeldcontact korter dan een gemiddeld fysiek contact. Er wordt zo ook directe zorgtijd bespaart. De extra kosten bestaan uit het faciliteren van patiënten/cliënten met beeldcommunicatietechniek (beeldschermen) en het inrichten van de eigen techniek (meldbank, beeldschermen, zorgapplicaties). De kwalitatieve verbetering voor cliënten is bijvoorbeeld een hogere frequentie van kortere contacten. In de businesscase beeldzorg wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

 

Telemonitoring - Mensen met een chronische aandoening als Diabetes, COPD of Chronisch hartfalen staan permanent onder medische controle. Door het periodiek specifieke lichaamswaarden te meten wordt medicatie en behandeling afgestemd op de conditie van de patiënt.  Het meten gebeurt traditioneel tijdens geplande consulten bij de huisarts (1e lijn) of op de polikliniek (2e lijn). Doordat dit nogal omslachtig is wordt niet altijd volgens protocol (zorgstandaard) gecontroleerd. Dit kan weer een verslechterde conditie of ernstige exacerbaties tot gevolg hebben.

 

Bij de inzet van telemonitoring kan de patiënt zelf thuis lichaamswaarden meten. Deze worden doorgestuurd naar een centraal platform. Daar worden de waarden automatisch geanalyseerd en ontvangt de patiënt feedback op de resultaten. Alleen bij overschrijding van bepaalde grenswaarden wordt contact met de 1e en 2e lijn opgenomen. Op deze manier kan eenvoudiger en frequenter gemonitord worden. Dat leidt weer tot een betere conditie en minder exacerbaties.

 

De besparing die dat oplevert is een reductie van zorgkosten in de 1e en 2e lijn door minder consulten. De extra kosten bestaan uit de inzet van monitorings apparatuur bij de patiënten en het centrale platform . In de business case telemonitoring wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

 

Medicatie controle app - Toediening van risicovolle medicatie, zoals bijvoorbeeld cytostatica, bij patiënten/cliënten aan huis is aan bepaalde regels gebonden.  Het protocol schrijft voor dat er een dubbele controle moet plaatsvinden waarbij in ieder geval een daartoe bevoegde verpleegkundige betrokken is. Dit leidt tot de situatie dat er voor dit type medicatietoediening nu soms twee professionele zorgmedewerkers tegelijkertijd aanwezig moeten zijn bij de patiënt/cliënt.

 

Bij de inzet van de medicatie controle app wordt de taak van een van de twee professionele zorgmedewerkers op afstand uitgevoerd. Van controlelijst en klaargelegde medicatie worden deer een zorgmedewerker foto’s gemaakt die ter beoordeling en goedkeuring verzonden worden naar tweede zorgmedewerker. Na goedkeuring kan medicatie worden toegediend. Alles wordt gelogd in een centrale database.

 

Dit aangepaste protocol bespaart reistijd, reiskosten en zorgtijd van de tweede zorgmedewerker. De extra kosten bestaan uit de medicatieapp en het platform waarop dit draait. In de business case medicatie controle app wordt berekend wat de het financiële resultaat is voor zorginstelling, zorgverzekeraar en cliënt.

 

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Businesscase - Zorglocaties

Door externe ontwikkelingen als de wens om langer zelfstandig te blijven wonen (markt) en het verdwijnen van lichte zorgindicaties met verblijf (overheidsbeleid) worden zorgorganisaties steeds vaker geconfronteerd met leegstand in hun verzorgings- en verpleegtehuizen. Omdat ook de vergoeding van huisvesting nu direct gekoppeld wordt aan de cliënten die verblijven (NHC), geeft dat problemen als de huisvestingslasten gelijk blijven (rente+afschrijving, onderhoud, huur).

 

Door voor deze zorglocaties te zoeken naar alternatieve strategieën kan een (toekomstige) negatieve exploitatie mogelijk worden omgebogen naar een neutrale of zelfs positieve exploitatie. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn: verkoop, sloop+nieuwbouw, herbestemming, huuraanpassing en doelgroepaanpassing.

 

In de business case zorglocaties wordt iedere mogelijke strategie nader ingevuld op basis van een verwacht toekomstscenario. Alle (des)investeringen en periodieke kosten en baten voor de totale toekomstige exploitatieperiode  worden ingeschat. Doorrekening in een rekenmodel laat het resultaat zien uitgedrukt in bedrijfswaarde. Zo kan de haalbaarheid van mogelijke strategieën worden bepaald en kunnen keuzes worden gemaakt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Subsidie

Voor innovaties zijn vaak subsidies beschikbaar. Vaak is bij organisaties niet bekend op welke subsidies zij een beroep kunnen doen. Dat is jammer, want het weerhoudt misschien de organisatie om innovatieve investeringen te doen.

 

Zorginfrastructuur - Voorheen de beleidsregel zorginfrastructuur, nu de subsidieregeling zorginfrastructuur, is speciaal voor het ondersteunen van infrastructuur die gebruikt wordt voor extramurale thuiszorg. Kosten voor ICT, teamposten, mobiele telefonie en zorgapplicaties worden met deze subsidie deels vergoed. Hiervoor dient door een zorginstelling wel een onderbouwde aanvraag met een berekening van kosten te worden ingediend. Wij hebben ruime ervaring met deze aanvragen en succesvolle toekenningen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

TeamM

Procesrekenaars

We noemen ons procesrekenaars, maar wat houdt dat in? In ieder geval dat het analyseren en het verbeteren van bedrijfsprocessen ons werkterrein is. Onze aanpak daarbij is het modelleren van processen en het kwantificeren van input en output. Meten is weten is een cliché, maar wel eentje die wij volledig onderschrijven!

Processen

Door processen in een bedrijf te herkennen en deze te beschrijven worden ook complexe processen begrijpelijk. Vereenvoudiging leidt daarbij tot meer inzicht. Zo wordt ook duidelijk waar voor optimalisatie mogelijkheden liggen. Optimaliseren op basis van herkenbare processen werkt!

Inzicht

Intrinsieke interesse in bedrijfsprocessen is altijd ons startpunt. Iedere industrie en iedere organisatie is uniek en heeft vele en specifieke kenmerken. Wil je een bedrijfsproces optimaliseren dan is het noodzakelijk om je eerst tot in detail in deze kenmerken te verdiepen. Altijd de diepte in gaan, daar onderscheiden we ons in!

Modelleren

Onze kwantitatieve aanpak vraagt om specifieke rekenmodellen. Wij maken bij ons werk uitsluitend gebruik van rekenmodellen die we zelf ontwikkelen. Deze applicaties zijn bij voorkeur SAAS oplossingen die zowel door ons als door onze klanten eenvoudig vanaf iedere locatie gebruik kunnen worden. Optimalisatie is ons doel, applicaties zijn ons gereedschap!

Bedrijfsproces organisatie

Data

Onze ervaring is dat iedere organisatie een schat aan data bezit. Administraties op het gebied van productie, financiën en personeel worden dagelijks bijgehouden door eigen professionals. Iedere administratie dient een specifiek doel, maar juist het combineren van data uit alle administraties leidt tot verrassende inzichten. Big Data analyse op microniveau!

Resultaat

Wat levert onze aanpak op voor de klant? Door het monitoren van een bedrijfsproces ontstaat inzicht in hoe het nu gaat. Door prognoses te maken op basis van verschillende scenario’s ontstaat inzicht in kansen en risico’s. Door modelmatig een bedrijfsproces te analyseren kom je tot een heel concrete aanpak om het proces te optimaliseren. Concreet betekent dan ook echt zaken benoemen die anders moeten, dus niet blijven hangen in algemeenheden. Concrete oplossingen in detail uitgewerkt, dat is wat we doen!

Markten

Bedrijven
Zorginstellingen

Commerciele organisaties opereren op een steeds groter speelveld. Globalisering maakt dat potentiele klanten over de hele wereld zitten maar ook dat concurentie overal vandaan kan komen. Technologische ontwikkelingen op ieder gebied gaan steeds sneller. Wat vandaag 'state of the art' is, is morgen alweer achterhaald.

 

Hoe kan een bedrijf overleven in zo'n omgeving? In ieder geval door de goede dingen te doen en door de dingen goed te doen. Permanente innovatie is daarbij de sleutel tot succes. Maar wat zijn 'de goede dingen' en wanneer doe je 'de dingen goed'? Innovatie is mooi, maar kost veel geld en aandacht.

 

De goede dingen doen. Geen wonder dat projecten altijd eerst onderzocht worden op haalbaarheid in een business case. Wat is nodig in termen van tijd en geld? Wat zijn de te verwachten opbrengsten? Wat is de kans dat het project slaagt of faalt?  

 

De dingen goed doen. Een goed idee is nog geen goed product. De uitvoering is zeker zo belangrijk. Het lean en mean inrichten van bedrijfsprocessen is dan essentieel voor succes. Hoe ga je dat doen? Wat is daarvoor nodig? Welke stappen neem je om zover te komen?

 

TeamM heeft 2 applicaties ontwikkeld die bedrijven ondersteunen bij het beoordelen van business cases en het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen:

 

Met applicatie Scenarioplanner© maakt een bedrijf exploitatieprognoses voor individuele business cases en voor het bedrijf als totaal. De begroting, activa en financiering van het bedrijf vormen de basis. Toekomstige projecten en verwachtte veranderingen zijn de aanvulling. De ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat. Door eenvoudige selectiefuncties kunnen snel verschillende scenario's worden doorgerekend en met elkaar worden vergeleken.

 

Uurwerk© is de applicatie voor het maximaal efficient roosteren en inplannen van (flex)medewerkers op basis van benodigde capaciteit. Het primaire bedrijfsproces en wat daar aan inzet van FTE nodig is staat centraal. Planners, teams en medewerkers kunnen snel en eenvoudig anticiperen op fluctuaties in de capaciteitsvraag, verlof en verzuim.

 

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

 

Er is veel aan de hand in de zorg. Beschikbare budgetten staan onder druk en opvattingen over zorgverlening veranderen. Zorginstellingen reageren daarop door kosten te besparen en door hun werkorganisatie anders in te richten. Ook kijken ze sterk naar de verandering van de zorgvraag in de toekomst. Veranderingen van zorgproducten en van volumes vragen om een andere inzet van mensen, gebouwen en diensten. Daar willen ze tijdig op anticiperen.

 

Bij alle interen en externe veranderingen is het belangrijk om financieel overzicht op langere termijn te behouden. De marges zijn als altijd klein, een positief resultaat kan zo maar negatief worden. Nieuwe initiatieven moeten dan ook zowel op zich zelf (busines case) als onderdeel van het totaal (zorginstelling) beoordeeld worden.

 

Team M heeft verschillende applicaties ontwikkeld voor zorginstellingen om financiele prognoses te maken en om een veranderende organisatie te faciliteren bij de verantwoording. 

 

Met applicatie Scenarioplanner© maakt een zorginstelling exploitatieprognoses voor individuele business cases en voor de stichting als totaal. De begroting, activa en financiering van de zorginstelling vormen de basis. Toekomstige projecten en verwachtte veranderingen zijn de aanvulling. De ontwikkeling van balans, exploitatie, kasstromen en ratio's zijn het resultaat. Door eenvoudige selectiefuncties kunnen snel verschillende scenario's worden doorgerekend en met elkaar worden vergeleken.

 

ZorgZaak© is dé applicatie waarmee een zorgorganisatie haar zorgproductie kan voorspellen, contracteren, monitoren en auditeren. Deze applicatie combineert planning & control en auditfuncties die veelvuldig gebruikt worden door de accountant, manager bedrijfsvoering, de controller en de zorgadministratie  binnen de zorgorganisatie. Hierbij analyseert ZorgZaak de realisatiedata uit het ECD van de klant en combineert deze met Auditfiles vanuit de HR-applicatie en de boekhoudapplicatie.

 

Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen met Bart Meeuwis: b.meeuwis@teamm.nl

Contact

Bart Meeuwis

directeur / externe relaties
b.meeuwis@teamm.nl

LinkedIn

Bart Meeuwis

directeur / externe relaties
b.meeuwis@teamm.nl

Joanne Meeuwis

modelontwikkelaar / implementatie
j.meeuwis@teamm.nl

LinkedIn

Joanne Meeuwis

modelontwikkelaar / implementatie
j.meeuwis@teamm.nl

Frank Lagerweij

modelontwikkelaar / special cases
f.lagerweij@teamm.nl

LinkedIn

Frank Lagerweij

modelontwikkelaar / special cases
f.lagerweij@teamm.nl

Henk Kruize

database-specialist / app-ontwikkelaar
h.kruize@teamm.nl

LinkedIn

Henk Kruize

database-specialist / app-ontwikkelaar
h.kruize@teamm.nl

Interesse?

Stuur je motivatie naar
info@teamm.nl

Interesse?

Stuur je motivatie naar
info@teamm.nl

Adriaen Willaertstraat 18
5216 GS
’s-Hertogenbosch
info@teamm.nl
+31 (0) 345 51 26 01
+31 (0) 345 51 89 04

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan. Meer info

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord